Az ELMÉLET fórumoldalai:

Összegyűjtött GONDOLATOK...

 
 

...az őstörténetünkről, az eltévesztett időszámításról és egyéb kapcsolódó érdekességekről ...

 Különböző közösségi felületeken és a modern kor elérési eszközein keresztül gyakran szólítanak meg ismerősök vagy éppen érdeklődő ismeretlenek. Felteszik kérdéseiket, vagy csak elmondják gondolataikat, majd mindenki megy tovább a saját kis univerzumában. Jellemző ezekre a valós vagy éteri találkozásokra, hogy elillan a tartalmuk, vagy olyan fórumoldalakon tárolódnak, amik nem igazán működnek a jelenünk kollektív információs felületekre épülő világában.

 Pedig az itt felvetődő gondolatok, ötletek nagyon sokszor hordoznak valami fontosat, valami érdekeset, valami inspirálót, amelyekből nem egyet építettem be az elméletekbe. Ezek a feledésre ítélt rövid beszélgetések találhatóak itt, témánkénti bontásban. A párbeszédek nem feltétlenül időrendben követik egymást, jellemzően a mondanivaló kapcsolatát tartottam szem előtt.

 Valamennyi téma megtoldható egy újabb gondolattal vagy kérdéssel, regisztráció nélkül. Egy tetszőleges felhasználónév és email megadása elegendő. A témák csökkenő időrendben követik egymást.Változások és újdonságok... ✍🏻SzekeresS (24.06.10.)
Őshonos őstörténet kérdései... ✍🏻cartwright (23.12.12.)
Pártus Jézus és egyéb furcsaságok... ✍🏻SzekeresS (23.10.09.)
Az ELMÉLETRŐL röviden, tömören... ✍🏻Annonym (23.10.07.)
Az eltévesztett időszámítás kérdései... ✍🏻SzekeresS (23.10.06.)
Fogyatkozásoktól a delta-T-ig... ✍🏻SzekeresS (23.09.25.)

 

Pártus Jézus és egyéb furcsaságok...

...az elmélet abból indul ki, hogy a pártus időszámítás nevében szereplő Úr (Domini) szó és Jézus megszólításának Úr (Domini) szava azonos tőről fakad. Az Úr szó párhuzama és egyéb életrajzi adatok alapján feltételezi, hogy Jézus anyai ágon előkelő, pártus származású volt. Jézus vitathatatlan tekintélye ebből a tényből ered. Feltételezi, és igazolni szándékozik az evangéliumi írásokon keresztül, hogy Pilátus és környezete menteni próbálta Jézust, ráadásul sikerrel. A keresztrefeszítést túlélő Jézus visszatér a pártusok, azaz Úr országába, ahonnan később Hitetlen Tamást elküldi Indiába. A továbbiakban bemutatja azokat az életrajzi párhuzamokat, amelyek Jézus és a körülbelül kétszáz évvel később élt pártus származású próféta, Mani életét furcsa mód összekötik. Ismerteti a nemrég előkerült Próféta pecsétjét és a pecsét feliratának saját olvasatát. Beazonosítja a mai időszámításunk hivatalos bevezetésének valós idejét és a címben szereplő felismerés korát, valamint leírja magának a felismerésnek a következményeit. A felismerésen azt az impulzust érti az elmélet, ami kiváltotta a korabeli keresztény hatalom új időszámítás bevezetése utáni pánikszerű intézkedéseit.


gété (2023.10.07. 12:12)

Jézus magyar volt – állítja néhány, magát hozzáértőnek tekintő véleményhuszár, ezzel szép nagy hívőtábort csábítva maga mögé. Ön állítja, hogy Jézus pártus volt, látom és értem, hogy miért. Ugyanezt még többen vitatják, főleg az ellentábor megmondóemberei.

Először is, Ön hogyan látja e két tábor vitáját?

Másodszor pedig fordítsuk meg a kérdést: van valami köze a pártusoknak Jézushoz, vagy éppen a magyarokhoz?


Válasz: SzekeresS (2023.10.09. 07:28)

Akkor vegyük szépen sorba az állításokat:

A vita: persze, hogy vita bontakozik ki. A két állítás ütközik. Jézus magyar/pártus volt és Jézus zsidó volt.

Jézus magyar volt: butaság, még akkor is, ha a honfoglaló magyar törzs türk volt (akik valahol/valamikor a szkíták közé tartozhattak).

Jézus pártus volt: én ezt arra alapozom, hogy mai időszámítás eredeti neve Úr/Domini volt és pártus birodalomban kezdték el használni. Jézus megszólítása pedig szintén Úr/Domini. Felmerülő párhuzam: Jézus szintén pártus volt? Ennyi, semmi több.

Jézus zsidó volt: Igen, az apja révén, és anyja révén a pártus rokonsághoz tartozott. Tehát pártus is volt és gazdag, tekintélyes családból származott. Számos érvet felsoroltam erre az elméletben.

Egyik ilyen, hogyha végignézzük a nagy világvallások alapítóit, mindegyike gazdag, nagy tekintélyű háttérrel rendelkezett. Pedig rengeteg valláskezdemény volt a történelemben, és még az is lehet, hogy egyike-másika követhető gondolatra alapult, de hiányzott az a hitelességet/tekintélyt automatikusan biztosító háttér, ami abban az időben elengedhetetlen volt. Épp ebből körből lóg ki a szegény Jézus-eszménykép. A pártus birodalmat vezető nemesi családhoz tartozó/származó Jézus viszont már nem.

Van valami köze a pártusoknak Jézushoz, vagy éppen a magyarokhoz?
A kérdés első felét már megválaszoltam. Igen. A második felére pedig az a válaszom fogalmam sincs, és azt hiszem, értelmes históriás meg sem próbál rá válaszolni. A pártusokról tudjuk, hogy a dahák közül kiváló párni (párnik) lovasnomád törzs tagjai voltak. A dahak szó mai jelentése egyes türk nyelveken tömeg, massza. Magyarul én sokaságra fordítanám. Vagyis a nomád életet folytató sztyeppei össznépességből váltak ki. Ide tartoztak a türk népek is, ahonnan a magyar törzs származik. De, hogy volt-e a párnik és a magyarok közt kapcsolat? Ha volt is, nem hiszem, hogy barátságos volt...

   

Árpibá (2023.09.18. 20:24)

Manicheus azonos Jézussal? Nem feszegeti túl a határokat?
A "randa" középkorban bizonyára meghívták volna egy finom máglyarakásra valamelyik városka főterén.


Válasz: SzekeresS (2023.09.20. 13:43)

Nem rossz! Lehet, hogy azért nem hívtak meg eddig, mert mindig kérdőjellel végződik az állításom?

   

SzekeresS (2023.09.16. 20:20)

Na jó! A téma címe valóban tartalmazza a "furcsaságok" szót, de ennyire "egyébre" azért nem számítottam. Most azonban lágyszívű leszek, maradhat az előző hozzászólás!

 

   

MA (2023.09.16. 18:49)

Jóslat 1000 évre.

Nagy változások előtt áll a föld lakossága. Bekövetkezik az ősi jóslat, miszerint az emberek a sok gonoszság és alávalóság miatt rájönnek, meg kell változtatni eddigi életvitelüket.
A változás a Kárpát-medencéből fog elindulni, mivel az itt élő emberek lelki többlettel rendelkeznek, valamint ők birtokolják az ősi szakrális tárgyat, a Szent Koronát. E korona egyik része a világ első nagy királyának, Nimródnak a koronájából származik, ékkövei pedig közvetítő szerepet töltenek be a régmúlt és a jövő között. Minden földi hatalomnak és az összes létező javaknak a kizárólagos tulajdonosa a Szent Korona. Fennhatósága arra a területre vonatkozik, amely területen élő népek elfogadják ezt az alaptételt.
Először Európa népei fogják követni a megújulást, majd Afrika északi területei és Indokína. Ezt követően az egész világ csatlakozni fog a megújuláshoz.

A változások a következő területeken mennek végbe:

Meg fog szűnni az egyes emberek, vallási vagy politikai csoportok, kormányzók, helytartók vagy hadurak hatalma. A nép nem fogja tovább tűrni a demokráciának hazudott álságot. Egyszerűen ki fogja nyilvánítani akaratát, miszerint csak a nép érdekeit képviselő, az emberiség felemelkedéséért tevékenykedő vezető réteget fogad majd el. Minden hatalom egyedüli és kizárólagos tulajdonosa a Szent Korona lesz. Földi lény a főhatalmat ezután már soha nem ragadhatja magához.

Az országok irányítását és működését a Szent Korona Jogrendszer fogja megszabni. E szerint minden létező tulajdonjog a Szent Koronát illeti. Az ingatlan és ingó javakat pedig a hozzáértő személyek birtokba veszik, vagy birtokba kapják.
A közfeladatokat olyan személyek fogják ellátni, akik feddhetetlen előéletűek, olyan iskolai végzettséggel rendelkeznek, mely iskolák a közfeladatok ellátását fogják tanítani. Csak hivatásos vezető láthat majd el közügyeket irányító tevékenységet, semmilyen szintre, semmilyen posztra nem kerülhet választott vezető.
Soha többé nem lehet közfeladatot ellátó az, aki nem a köz javára tevékenykedik, kiderül, hogy valamelyik pártnak, szektának vagy titkos szervezetnek tagja vagy tagja volt. Továbbá, ha korrupciós ügybe keveredik, bűncselekményt vagy súlyos szabálysértést követett el, vétett a közerkölcs normái ellen, családi élete rendezetlen, vagy egyéb magánéleti tevékenysége sérti a szabályokat, valamint ha kiderül, hogy a közfeladat mellett bármilyen más munkakört vagy tisztséget ellát, amelyet nem a hivatali ügyrend szerint kell neki ellátnia. Súlyosabb esetben a közeli hozzátartozóira is ki fogják terjeszteni ezt a büntetést.

Jelentősen meg fog változni az emberek viselkedése. Tiszteletben fogják tartani a törvényeket, betartják a viselkedés alapvető szabályait. Mindenki igyekszik a legjobb tudása szerint tanulni és dolgozni. A megtermelt javak elosztása igazságos lesz. Ez által meg fog szűnni az emberek közötti nagyfokú anyagi különbség. Az irreálisan alacsony és magas jövedelmek megszűnnek. Mindenki köteles lesz igazolni, hogy miből tartja el magát és családját. Ismét bevezetik a közveszélyes munkakerülőkkel szembeni kényszerintézkedéseket.

Meg fog szűnni a demokrácia. Helyette a jogalapú társadalmat fogják kialakítani.
Soha többé nem lehet majd választási csalással hatalomhoz jutni. Minden irányító közfeladatot a megfelelő közügyi felsőfokú iskolában végzettek fognak ellátni.
Megszűnik majd a népképviselet. Az országos, illetve az egész földet érintő kérdésekben csak és kizárólag elektronikus szavazással lehet majd dönteni. Azok szavazhatnak majd, akik nagykorúak, cselekvőképesek, büntetlenek, állandó lakáscímük van, az ingatlan-nyilvántartásban szereplő lakó ingatlannal rendelkeznek, valamint megfizették a kirótt köztartozásokat. Szavazni a kornak megfelelő eszközzel fognak (mobiltelefon, internet stb.). A szavazatokat száz évig meg kell őrizni, azokat bármikor ellenőrizheti majd a szavazatát leadó.

Meg fog szűnni a bűnözés és a terrorizmus. Terrorista az, aki másokat fizikailag, lelkileg, szellemileg vagy anyagilag terrorizál.
A bűnözők és terroristák közé sorolódnak majd különösen azok, akik:
• Mások alapvető jogait, szabadságjogait megsértik.
• A közösség által rájuk ruházott hatalommal visszaélnek.
• Más népeket, népcsoportokat, nemzeteket megszállva tartanak.
• Fegyvereket gyártanak, fegyvereket forgalmaznak vagy fegyvereket használnak. Kivéve az önvédelmi eszköznek minősülő személyes tárgyat.
• Meglopják vagy megkárosítják a közvagyont.
• Mások javait eltulajdonítják, megkárosítják.
• Akik másoktól uzsorát szednek.
• Akik mások javait élik fel.
• Másokat emberségében megaláznak, megsértenek vagy ok nélkül rossz hírét keltik másoknak.
• Mások életére törnek.
• Erőszakkal kényszerítenek bárkit olyan nézetre vagy cselekedetre, amelyet Ő nem tart helyesnek.
• Gyűlölködést szítanak.
• Hamisan tanúskodnak.
• Akiket a közvélemény, közerkölcs bűnözőnek tart.

Meg fognak szűnni a jelenleg működő egyházak és szekták, mivel a legtöbb egyházban, illetve szektában önzésre, gonoszságra, más vallásúak gyűlöletére, és saját isteneik, szentjeik, bálványaik imádatára tanítanak. Helyette önkéntes alapon szerveződő ősi közösségek jönnek létre, amelyek mások alapjogait nem sérthetik. A templomok múzeumokként, illetve közösségi házakként fognak működni.

Meg fogják szüntetni a vallási és etnikai inkvizíciót. Mások meggyőződését, véleményét erőszakkal, vagy fenyegetéssel tilos lesz befolyásolni.

Meg lesz oldva az emberek kedvezményes mágneskártyás tömegközlekedése. A tömegközlekedési eszközök nem bocsáthatnak ki környezetre káros anyagot. Saját jármű használata alkalmi vagy sport célra lesz csak engedélyezve. A tömegközlekedést csak indokolt esetben lehet majd igénybe venni. Például munkába járás, bevásárlás, pihenés, üdülés stb. Lesznek saját maga által vezetett tömegközlekedési eszközök is, melyeket az utcákban elhelyezett parkolókban lehet majd megtalálni, illetve otthagyni. Hosszabb utakra a nagyobb és gyorsabb eszközöket fogják használni.

Az emberek alapvető jogaihoz fog tartozni többek között a lakhatáshoz való jog, a munkához, tanuláshoz, kulturális ellátáshoz, egészségügyi ellátáshoz, a pihenéshez, a védelemhez, az élethez, a szabadságjogok mindegyikéhez való jog, valamint az ide sorolt egyéb jog. Aki e jogainak a gyakorlásában bárkit korlátoz, az bűncselekményt követ majd el.

Kétféle vállalat típus lesz. A közfeladatokat és közszükségleteket ellátó vállalatok csak és kizárólag közösségi kézben lehetnek majd. Ezek lesznek a közvállalatok. Összesen harminc fő alatti vállalatok, illetve háromszáz hektár alatti gazdaságok lehetnek magánkézben is. Ezek lesznek a magánvállalatok. Ha a vállalat értéke meghaladja az egy lakosra eső érték harmincszorosát, akkor közösségi kézbe kell adni.

Minden embernek joga lesz a nyugdíjba vonuláshoz. A nyugdíjba vonulás korhatára, valamint a nyugdíj összege központilag lesz meghatározva. Minimális összege annyi lesz, amely fedezetet nyújt majd a nyugdíjas alapvető jogainak maradéktalan gyakorlásához. Meg lesz határozva a maximális nyugdíj összege is, amely összeg nem haladhatja majd meg a minimális nyugdíj másfélszeresét.

Szigorú magatartási és viselkedési szabályok lesznek bevezetve. Meg fog szűnni a közösséget zavaró magatartás jelentős része. A visszaeső bűnözőket a korábbiaktól is szigorúbban fogják büntetni. A halált okozó bűncselekményben visszaeső bűnöző halálbüntetést is kaphat majd.

Minden embernek joga lesz a tulajdonát, testi épségét, vagy hozzátartozóit megvédeni az elkövetővel szemben. A helyzettől függően, akár a támadó életének kioltása árán is.

Jelenleg négyféle maffia létezik. Ezek: az állami, a politikai, a gazdasági és a bűnözői maffia. Mind a négy azt mondja, add ide a megtermelt javaid jelentős részét, én pedig megvédelek, biztosítom a zavartalan és gondtalan működésedet. Ebből persze egy szó sem igaz. Meg fog szűnni mind a négyféle maffia. Az állami azért, mert hivatásos vezetők fogják irányítani az államot, és alig marad olyan feladat, amelyet nem a lakosság fog szavazással eldönteni. A politikai azért, mert semmilyen hatalomhoz nem fognak hozzájutni. A gazdasági azért, mert normális jövedelem mellett nem lehet gazdasági függésben tartani senkit. A bűnözői maffia pedig azért, mert a törvények szigora felszámolja majd.

Ezer évre meg fognak szűnni a háborúskodások. Az életszínvonal kiegyenlítődik. Nem fűződik majd érdeke egyik államnak vagy közösségnek sem a háború kirobbantásához. Tilos lesz fegyvert gyártani, értékesíteni, vagy használni. Fegyverhasználatra kizárólag a Föld Védelmi és Békefenntartó Alakulatainak lesz joguk, valamint vadászat és sport céljára lehet majd szigorú feltételek mellett fegyvere magánszemélynek.

Minden ember büntetlenül ellenállhat majd abban az esetben, ha a szabályokat mellőzve, vagy kijátszva mások hátrányos helyzetbe akarják juttatni őt. Az ellenállás joga csak olyan mértékben lesz gyakorolható, hogy azzal más emberek alapvető jogait ne zavarja az ellenálló.

Nem lesz világvége, se most, sem az elkövetkezendő ezer esztendőben, sem azután. Viszont vége lesz a gátlástalan, gonosz emberek hatalmának. Újra érvényre fog jutni az ősi hitvallás, amelyet Anyahita, Agaba és Jézus is hirdetett.

A következő ezer esztendőben olyan mértékű gazdasági és tudományos fejlődésen esik át az emberiség, amilyenről még álmodni sem mert volna. Beteljesedik az ősi vágyakozás. Szebb és tartalmasabb életet fog élni a föld lakossága.

Mindezek megvalósulása már elkezdődött. Az emberek várják a megújulást. Várják, hogy emberhez méltó életet éljenek. Azt mondják, átéltünk már sok nehéz korszakot, miért ne jöhetne egy valóban emberhez méltó időszak.

Itt állunk a nyitott kapu előtt, haladjunk át rajta!


Válasz: SzekeresS (2023.09.16. 20:14)

Szive joga mindenkinek, hogy jósoljon, de nem látom, hogyan kapcsolódik a témához.

   

HBálint (2023.09.13. 17:15)

Jézus Urunk kétezer évvel ezelőtt élt, szakemberek feltételezése szerint is, és időszámítás előtt 7 körül születhetett. Amiről pedig maga beszél, azt lehetetlen igazolni, akárhogy csűri csavarja a szót.


Válasz: Megfigyelő (2023.09.15. 16:52)

A Jézus-Manicheus-féle párhuzamokat nem lehet csak úgy átlépni. Valamit fel kell mutatni, akármilyen bigott vagy hitetlen a leírtakban valaki. Egy tucat adat, mégha egyik-másik nem áll meg, akkor is erős.


Válasz: Tamáskodó (2023.09.16. 05:53)

Én már rég megmondtam, hogy csalás a feltámadás sztori!

   

Korom (2023.06.22. 10:46)

Az ismert, hogy Mani saját szavai szerint is Jézus tanításainak kiteljesítőjének és befejezőjének tartotta magát. Az viszont alig, hogy az i.sz. 350 körül írt antimanicheista irat, az Acta Archelai szerint Manicheus járt Palesztinában:

Abban az időben az apostolok közt élt egy Scythianus nevű ember, aki Szkítiából érkezett. Egyiptomban telepedett le, ahol megismerkedett " az egyiptomiak bölcsességével", és megalkotta azt a vallási rendszert, amely később manicheizmusként lett ismert... Később Palesztinába költözött, (menekült), és amikor meghalt, írásait tanítványa, egy bizonyos Terebinthus vette magához, aki Babilonból származott, és a feltételezett neve Budda volt... Ő terjesztette tovább a szkítiai tanításait és halála után egy fiatal, szolgaszármazású férfi, Corbicius kezdte tanítani a tanokat és változtatta nevét Manesre. Szerzett három tanítványt, Tamást, Addast, és Hermast... Körülbelül ebben az időben a perzsa király fia megbetegedett, és a Manes vállalta, hogy meggyógyítani, de a herceg meghalt, mire Manest bebörtönözték, ahol végül is meghalt (megnyúzták és kitették bőrét a város kapujába).

   

Ádám (2023.06.10. 06:11)

Az a probléma, hogy minél messzebb megyünk az időben, annál bizonytalanabb lesz minden.

Krisztus születése, a biblia fejezetei sem csak Jeruzsálemhez kötődnek, hanem nagyrészt Kis-Ázsiához.
Szűz Mária az anatóliai tengerparton lakott, láttuk a neki szentelt templomot is.
A zsidó, keresztény múlt emlékei egészen Kelet-Anatóliáig húzódnak, Ábrahám állítólagos sírja is itt van, de ez egyben a muszlimok ősi területe is.
Mindezt azért írom, hogy nehéz a tisztánlátás a Krisztus előtti és közvetlen utáni időkben.

Azért az érdekes, hogy a nagy vallások mind kis-Ázsiából erednek és a történelmi helyszíneik is azonosak.

   

Dixtroy (2023.06.05. 20:16)

Kicsoda József?

A bibliát olvasó, mikor Jézus születéséhez ér, mindig elgondolkodhat azon, hogy József,  Mária férje milyen dicső ősökkel büszkélkedhet, származását visszavezetik Ábrahámon keresztül egészen Ádámig!! Ami nagyon impozáns, csak annyi a probléma vele, hogy - a biblia szerint - nem ő Jézus apja.. Ebben az esetben joggal vetődik fel a kérdés: Kit érdekel, hogy kicsoda József?

 

   

Gábor (2023.05.27. 07:37)

Sándor!

Kérésedre elolvastam Szemerey István A szkíta Jézus című anyagát. Egy regés tanmese jutott eszembe az írásról:

A kovácsmester gyakoroltatta az inasokat a műhelyében.
Az egyik inas nem bírt erejével és hatalmasat sózott az üllőre.
A kalapács visszapattant az üllőről és alaposan homlokon csapta az erősködő inast.
Amikor a megszédült kovácsinas magához tért, a Mester annyit mondott neki:
- Csak óvatosan fiam a túl nagy hevülettel, a kalapács visszafelé is tud ütni és az már fájni fog.

Ez egy túl erősen meglendített kalapács! A negyede is bőven elég lett volna!

A tanulságot meg vonja le ki-ki magának


Válasz: SzekeresS (2023.05.28. 13:47)

Kedves Gábor!

Köszönöm a segítséget. Levontam, és hogy ne tűnjön olybá, hogy félszavakból is megértjük egymást, egy kiegészítés:

Meg lehet írni egy témát úgy is, mintha támogatnánk, de tulajdonképpen agyoncsapjuk. Azt hiszem, valami hasonló az iszfaháni kódex története is.

   

Aladár (2022.10.25. 10:15)

A magyarok között a "pogány" időkben sem volt ismeretlen Jézus. A nyugati típusú kereszténységet megelőzően több vallásunk is volt, köztük a Maniheista vallás. Voltak mellkeresztjeink és templomaink, Boldogasszony Anyánk és első olvasatra a Mani és Jézus azonossága igencsak rezgett nálam.

Hitbéli berögződés? Szinte biztos.

A párhuzamok elolvasása után viszont nem tudom mit gondoljak.

Ez nagyon erős.


Válasz: László (2023.03.16. 19:24)

Olvassad Szemerey István "A szkita Jézus" könyvét, amiben leírja (Sokszor BadinyiIdézeteivel) Pártus birodalomhoz Adiabene tartomány  - régen Izrael - ma golyok országa történetét.

Egy szóval a múlt és Jézus története máskép történt, mint azt Máté, Lukács és pál írásai mondják.

   

Széki (2022.09.25. 19:44)

Fantasztikus gondolatok! Szinte hihetetlen!

   

Széki (2022.09.25. 19:43)

A történelmi Jézust mindig kétséggel kezeltem. Erre azonban nem gondoltam.

   

Károly (2022.09.13. 15:12)

Sándor!

Nagyon sokan hisznek a torinói lepel valódiságában, megvallom, én is közéjük tartoztam eddig. Azt hiszem, hogy elolvasva könyvét, most egy kicsit megremegtem. Próbálom rendezni gondolataimat és feltennék egy-két kérdést ezzel kapcsolatban:

Ön a munkájában megkérdőjelezi a szénizotópos vizsgálatok pontosságát, ha jól értettem. Így nem lehetséges, hogy mégis a tudósok hibáztak az elvégzett vizsgálat során?

Akár úgy, hogy egy később kijavított vászonrészből történt mintavétel, akár úgy, hogy a mintavételi vászonrész szennyeződött az eltelt majd kétezer alatt, hisz kézről kézre járt, szájjal illették, stb.. Vagy az Őn által jelzett hiba miatt maga a vizsgálati módszer megbízhatatlan?

Tisztelettel: B. Károly


Válasz: SzekeresS (2022.09.16. 13:21)

Kedves Károly!

Arra nincs válaszom, hogy a mintavevők hibáztak-e. A mintát ugyanis jelölés nélkül kapta meg a három, tényleges vizsgálatot elvégző egyetem. Gondolom odafigyeltek rá és valószínűleg arra is ne egy szennyezett minta legyen. De a lepel most is létezik, idővel újra el lehet végezni egy másik vizsgálatot, megnyugtatva a lepelhez kapcsolódó, igen erős hitéleti érzelmeket.

A szénizotópos vizsgálat hibahatárai természetesen jóval kisebbek, mint az itt található 1000-1200 éves eltérés. Ez nem lehet oka.

Azt viszont újra megismétlem, hogy ennek a lepelnek első kiállítása idején, 1320-1350 környékén élők is kételkedtek valódiságában, amit szóvá is tettek.

Ettől függetlenül valóban létezhetett egy Jézust beborító eredeti lepel - aminek eltűnéséről a nikaiai császár is beszámol III. Ince pápának írt panaszlevelében 1204 környékén. De ez úgy néz ki, nem az.


Válasz: Károly (2022.09.20. 07:08)

Köszönöm a válaszokat. A nikaiai császár leveléről például nem is tudtam. Valahogy elkerülte a figyelmemet. Lehet, hogy igaza van, de akkor ez nem egy durva szélhámosság?

Károly

   

TéRobi (2022.09.05. 09:45)

Kedves Sándor! Pár kérdést szeretnék feltenni:

Mennyire látja megalapozottnak, amit Maniról és Jézusról állít a vallásalapítókról szóló fejezetben?
Ezek szerint egyetért Badiny Jós Ferenc kijelentésével, hogy Jézus nem zsidó volt, hanem pártus herceg?

Várom szíves válaszát: Róbert


Válasz: SzekeresS (2022.09.06. 10:01)

Kedves Róbert!

Válaszom az első kérdésre: Mármint megtámogatja-e konkrét forrás? Nem nagyon, illetve csak áttételesen. Jobbára megtörtént történelmi események elemzésére támaszkodok, amelyekből ezek a következtetések vonhatók le. Megpróbálom felvázolni ezeket a támpontokat. Szinte valamennyi az 1200-as évekre mutat:

1. Az időszámításunk első dokumentumát, a Dionysius-féle húsvéttáblát meghamisítottak, aminek több jele van. A legdurvább, hogy nulla számjegyet tartalmaz. A nullát kb. 1200 után kezdik használni Európában. Előtte - például AD 525-ben, a húsvéttábla készítésének évében - egyértelmű anakronizmus, azaz időbeli ellentmondás, kortévesztés.

2. Az Úr (Anno Domini) időszámítását - azaz a pártusok éráját - hivatalosan kb. 1150-után kezdik használni. Ezt bizonyítja, hogy 1162-1172 között uralkodó III. Istvánt még uralkodási (eponim) években jegyzik.

3. A Képes Krónika évjegyzése ad támpontot az új szövegesű dátumbevezetés, az ab incarnatione Domini bevezetésének időpontjáról. A krónikában 1190 és 1212 között egy rövid és zavaros dátumozási időszak található. Ehhez a 22 évhez tartozó eseményeknél felváltva használják a régi és az új szövegezést, de van, ahol el is hagyják a szöveget. A krónika többi eseményeinél pedig egységesen szabatos a dátumbevezetés (1000-től 1352-ig). Ez a 22 év volt az új dátumbevezetés időszaka. A zavar pedig abból adódott, hogy volt, aki ismerte az újat. Volt, aki nem, és volt, aki bizonytalan volt benne mit írjon, ezért elhagyta. A krónika készítésének idején pedig ezeket nem szövegezték újra.

4. Ugyanekkor kezdik üldözni a vallásukban manicheus eredetű katharokat. Végső megoldásként nagy részüket kiirtják. A történészek 250 ezer és egymillió közé teszik az áldozatok számát.

5. Önmagában a pusztítás ténye is bizonyít valamit. Ok nélküli pusztítást csak egy elborult elme hajt végre. Valami nagyon erős kényszer hatására cselekedhettek, ami a mai napig nem ismert. Ha csak a katharok elleni koholt vádakat vesszük támpontnak - pl macskacsókolgatók - megint az elborult elménél vagyunk.

6. A katharok üldözésével párhuzamosan kezdik szisztematikusan - és folytatólagosan - pusztítani a manicheista iratokat a világ minden táján, amelyek jóformán teljes egészében eltűntek.

7. A manicheista vallási mozgalmak - paulikiánusok, bogumilok, katharok, valdensek - a pártus fennhatóságú örmény területekről indultak ki. Írásaikban ott lehetett a pártusok időszámítása, és valószínűleg Jézus származásáról, életéről szóló információk is.

8. Az szintén kijelenthető, hogy kellett valami alapos indok, ami talán megmagyarázhatja, hogy miért végzett ekkora pusztítást egy olyan hatalom, aminek az élet védelme és tiszteletben tartása lenne a legfontosabb feladata. Biztosra vehető, hogy azok az egyház számára kényelmetlen információk ott lehettek a manicheista iratokban és valszeg, és valamilyen szinten katharok köztudatában is. Ezért kellett eltűnniük.

9. Mani és Jézus életrajzi adatainak párhuzama több mint furcsa. Vagy ugyanarról személyről van szó, vagy az egyik egy alteregó. Kérdés, hogy ki az alteregó és ki a valós személyiség? Emellett kijelenthető, hogy koruk kronológiája kissé zavaros.

10. Az szintén egy megerősítő támpont, hogy a torinói lepelt a szénizotópos vizsgálatok a manecheista iratok elpusztításának korába helyezik. Mintha a lepel Jézus isteni eredetű feltámadásának bizonyítására készült volna. Tény, hogy a lepel kiállításának idejében (~1320) élt embereket sem győzte meg valódiságáról. Ennek ellenére rengeteg ma élő ember szentnek fogadja el. A tudomány meg más emberek számára szent.


Ezek azok a szűkre vett adatok, amiből a felkavaró következtetések származnak.
Viszontkérdés: lehet más következtetésekre jutni?


Válasz: SzekeresS (2022.09.06. 10:25)

Kedves Róbert!

Válaszom az második kérdésre: Nem értek egyet, mert mindkét állítás igaz. Jézus apa révén gazdag zsidó családból származott. József nem szegény ács volt, hanem tekton (Dr. Adam Bradford: The Jesus Discover - 2010), azaz tehetős építész. Ezt erősíti meg, hogy Hitetlen Tamás építészként kerül Indiába.
Anyja révén pedig a pártus rokon volt. A pártus rokonsághoz tartozás eleve jómódot jelentett. Már sokszor leírtam, hogy Jézus vitathatatlan tekintélye ebből a tényből fakadt.
Tehát a zsidó vagy pártus kérdésre nem lehet megfelelő választ adni.

   

V. András István (2019.11.25. 22:02)

Észrevétel

"Az első lázadó gondolatot Jézus pártus származásáról még Badiny Jós Ferenctől ismerte meg az olvasó közönség."

Ez így van, főként a magyar közönségre vontakoztatva. Szélesebben kitekintve azoban:

Jézus életét és pártus származását -- korabeli szír, kopt, palesztin, török stb iratok alapján - részletesen  leírja és összefoglalja egy korábban megjelent könyv:

IESÄT NASSAR The story of the life of JESUS THE NAZARENE by Peter v F.Mamreov, Anna F. Mamreov, B.A.F. Mamreov. New York, Sunrise Publishing Company 1895.

Jóval később megjelent a német nyelvű fordítása is, szerzőként a német fordító nevét tüntetve fel....
Más nyelvre - tudtommal - nem fordították le. A könyv forrás értékű anyagokat tartalmaz.

 


Válasz: SzekeresS (2019.11.28. 17:43)

Köszönöm az információt!


Válasz: MMária (2020.01.03. 19:55)

Badiny Jós egyik állítása, hogy Jézus nem zsidó volt, hanem pártus herceg. A magyarság pedig a sumérokkal, szkítákkal, és a pártusokkal rokon. Ebből következően Jézus magyar volt.
Badiny meggyőződése szerint Galileában nem laktak zsidók, ezért Jézus és tanítványai sem lehettek azok.
Az evangélium „nemzetek Galileájának" nevezi, jelezve, hogy Galilea vegyes lakosságú volt. Ettől még laktak zsidók Galileában, amit a régészeti feltárások (pl. zsinagógák romjai) és korabeli források (Josephus Flavius) mutatják, és tény, Jézus apostolai közül tíznek héber neve volt.

Idézet innen: jezsuita.blog.hu/2010/06/18/partus_jezus


Válasz: Nyirkai (2020.04.03. 12:22)

Egy érdekes részletet találtam a Nyirkai jóslatban:

A tevék magyar hajcsárai Manó bőrét húzzák Krisztus képérehogy megtévesszék a népet, és aranyra válthassák a félhold csillogását.


Válasz: Baráti (2020.10.11. 17:36)

Csak neeem? Gondolt valakire?

   

dragon (2019.09.27. 16:34)

Elképesztő! Tudd erről valaki? Mert nagy a csend körülötte. Érdekelne, mit szól hozzá az egyház? Van valami visszajelzés Ön felé?


Válasz: GGizella (2019.11.26. 19:11)

Dragon akkor ha ezt figyelembe vennék át kellene az egész miskulanciát amit összehazudoztak írni...

DE! érthetö, bár néha vissza kellett lapozni a képekért mert ha azok nem volnának betéve csak nézne az ember ki a fejéböl mint ló a mozijegyre - mi is az.

Viszont a rajzolt illusztrációkkal egyértelmü.És mosolygok, hogy akiket szapultak ugyi eleinket mégis az alapitó idöszámitását használja a világ...

Nincsenek véletlenek ahogy az se véletlen ma Adia Bene Kharax Mária szimbóluma a nöi istenségnek! - amit számüztek a patriarchális papok.


Válasz: zsuzsa (2022.09.26. 21:52)

Jézus nem volt zsidó!

Olvassuk csak el János evangéliumát, hányszor megtaláljuk benne, "ti zsidók" megszólítást. Ha zsidó lett volna, ez a megszólítás elmarad.

Továbbá: Jézust ha zsidó lett volna nems szabadott volna elítélnie a szánhedrinnek. A zsidó törvények szerint tagnak kell ott lennie, hogyha egy zsidót el akarnak itélni. A kifogás humbug!!!

Pál leveleinek 90% tóra, talmud tanítás, csak 10% teszi ki Jézus tanítását!!

Ezért is nem fogadták el a manicheusok  a páli leveleket. Pál a zsidó keresztyén hitet hirdette, amit a damaszkuszi 5 év alatt meghagytak neki. Így lettünk mi zsidó (judaista) keresztyének. Az igazi keresztyének a katarok, bougimilok, valdensek,  stb voltak. Akiket írtottak.

DE A BIBLIA EGÉSZEN ÁT VAN JUDAIZÁLVA.

   

Atamanfi (2014.07.11. 15:38)

Kedves Uram!

Meglepődve tapasztaltam, hogy miközben Tóth Gyula egy régebbi cikkét kerestem - és végre itt megtaláltam - egy olyan lapra tévedtem, amely az Eltévedt időszámításon (általam inkább a/z össze/ Zavarodott isz. a helyesnek gondolt) belül egy pár hete felmerült kérdésre nyitott fórumot.

Bennem nő a meggyőződés, hogy Mani és Jézus azonos.

Olvastam olyan véleményt, hogy a Biblia két külön történetről szól Nagy Herodes és a felnőtt Jézus esetében. Indoklásra és hivatkozásra nem emlékszem. A történet összekapcsolásánál az alapadatok részleges összefésülése sikeres csak. Például Betlehem körüli bizonytalanság, vagy a naziri/nazareti/ jelző.

A főbb egyezések, amik elindították a gondolatot:

Mindketten pártus hercegek.

Anyjuk neve Maria, Mariam/Mariyam/.

Kritikus éveik: 32-33 éves koruk. Mani  ekkor járt Indiában /és talán már sejtjük, hogy még hol/, Jézus tanításában pedig sok elemet véltem felismerni Krisnától, tehát előtte neki is járnia kellett ott.

Ugyanakkor Mani ködösen megadott születési helye (két -ismert- varos között) megengedi , hogy az ezekkel elég jó kis háromszöget alkotó Naziriya település neve megmagyarázza a Nazareti jelzőt is. /ez esik legközelebb Izraelhez/

Az ő esetében is keveset tudunk a tanításairól, de ha a bogumil-katar vonal szélsőségessége lenne igaz, akkor kizárt, hogy a "magyarok"  manicheusként értek volna vissza a Kárpát-medencébe.

Sok vizsgálandó dolog van amiket meg kívánok nézni, és mivel ezek sokkal inkább tartalmiak, mint matematikai idősík variációk, ez eltart egy darabig.

Előzetesen csak annyit, hogy Biruni közlése nem döntő /legfeljebb ellenőrizendő/ ebben, amíg nem tudjuk, hogy honnan származik az információja, lásd, magyar krónikák sokféle számítása. /mindenki a maga módján adatolt/.

Az eredményeket nagyobb írásban akarom a jövőben összefoglalni.

   

 

 
 
ELÉRÉSEK
REGISZTRÁCIÓ
HONLAPTARTALOM

20985/273 | 7

Felhasználónév:

Jelszó:


 

Ma érvényes évszámok


Jelenlegi

:

2024

Etióp

:

2016

Kopt

:

1740

Iszlám

:

1445

Perzsa

:

1403

Zsidó

:

5784

Indiai

:

1946

Bizánci

:

7532

Örmény

:

1472


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Téves évszámok


Jézus születésétől számolt (i.e.7)

TévesHelyes

2031

1784

Arszakida éra

TévesHelyes

2271

2024

Szeleukida éra

TévesHelyes

2335

2088


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Civilizációk téves évszámai


Róma alapításától számolt évek

TévesHelyes

2777

2530

Egyiptomi Nabú-nászir-éra

TévesHelyes

2771

2524

A görög olimpiai éra

TévesHelyes

700 ol. 0 év

635 ol. 0 év


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Fontosabb évszámok


Az újTörténelmi eseményekA régi
ÚR e. 516A görög időszámítás kezdeteBC 776
ÚR e. 252A marathoni csataBC 490
ÚR e. 242A thermopülai csataBC 480
ÚR e. 209A szalamiszi csataBC 449
ÚR e. 190A peloponnészoszi háborúBC 431
ÚR e. 75Nagy Sándor halálaBC 323
ÚR e. 65Szeleukida időszámításBC 312
ÚR/AD 1Arszakida időszámításBC 247
ÚR/AD 175Spartacus rabszolgafelkeléseBC 73
ÚR/AD 203Julius Caesar naptárreformjaBC 45
ÚR/AD 204Julius Caesar halálaBC 44
ÚR/AD 220Római császárkor kezdeteBC 27
ÚR/AD 239Augusztus népszámlálásaBC 08
ÚR/AD 247Mai időszámítás előtti 1. évBC 01
ÚR/AD 248Mai időszámítás szerinti 1. évAD 01
ÚR/AD 531Diocletianus császár ur.AD 284
ÚR/AD 572Niceai zsinatAD 325
ÚR/AD 622Hidzsra (Mohamed futása)ugyanaz
ÚR/AD 642Római Bir. kettészakadásaAD 395
ÚR/AD 700Attila halálaAD 453
ÚR/AD 723Az ókor végeAD 476
ÚR/AD 774Justinianus császár ur.AD 527
ÚR/AD 784Római időszám. megszűnéseAD 537
ÚR/AD 800Nagy Károly megkoronázásaugyanaz

 
 
A könyv címlapja

 

Unsoft.hu


Levél a webmesternek

 
  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  ENNEAGRAM önismereti rendszer
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Meglátások
  Ősmagyar nyelvek
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  Szekeres Sándor: Ringsted utca története röviden
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Unsoft.hu
  Egyszerű játékok a sakktáblán
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken
 
 

Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, érzékeny pontokat érintve a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Szó lesz a valódi betlehemi csillagról, a történelmi, azaz a pártus Jézusról, a valós keresztre feszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora.
Talán nem is véletlen, hogy most íródott meg a könyv. Ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek.
Ezek alapjait érinti meg a könyv, új szemléletet adva az eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.