Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag

 
   
  

Forrásjegyzék


Az elmélethez felhasznált irodalom és a csillagászati és számítástechnikai programok felsorolása.

Irodalmi források


 

ALFÖLDI ANDRÁS

Magyarország népei és a Római birodalom, Máriabesnyő,  Attraktor, 2004

AMUSZIN, I. D.

A Holt-tengeri tekercsek és a qumráni közösség (Gondolat, Budapest 1986)

ANONYMUS

Magyarok krónikája (Pais Dezső fordítása)

BLASKOVICS JÓZSEF PROF. DR:

A magyarok története (Tarihi Üngürüsz)

BOTOS LÁSZLÓ (főszerkesztő)

Magyarságtudományi tanulmányok, Bp, HUN-Idea, 2008

BRADFORD. ADAM DR.

The Jesus Discover (2010)

CASSIUS DIO művei

CENSORINUS

De die natali

CZEIZEL ENDRE, DR.

A magyarság genetikája Budapest, Galenus Kiadó, 2003

CSATÓ-JEMNITZ-GUNST-MÁRKUS

Egyetemes történelmi kronológia, Bp., Tankönyvkiadó, 1981

CSER FERENC

Gyökerek, Melbourne, Magánkiadás, 2000

CSER FERENC-DARAI LAJOS

Magyar folytonosság a Kárpát-medencében

DIONYSIUS EXIGUUS

Cyclus Decemnovennalis Dionysii

Argumenta Paschalia

Liber de Paschate

Proterii, Episcopi Alexandrini, Epistola Ad Leonem Papam.

Epistola Dionysii de Ratione Pascha

ENCYCLOPEDIA IRANICA

FISCHER ANTAL KÁROLY (FISCHER, A. C.)

Erklärung der skythisch-sarmatischen Namen und Wörter aus der ungarischen Sprache. Berlin,1917))

FORISEK PÉTER

Censorinus és műve a De die natali

GÁSPÁR RÓBERT:

A caesari naptárreform és a szaktudósok

GÁSPÁR RÓBERT, MÉSZÁROS ANITA

Az uráli nyelvcsalád népességének genetikája a mitokondriális DNS vizsgálatok alapján

GHIRSMANN R.:

Az ókori Irán, Médek, perzsák, párthusok, Gondolat 1985.

GÖRÖG TÖRTÉNETÍRÓK, Bp., Európa, 1988

GULÁCSI ZSUZSANNA

The Prophet’s Seal (Northern Arizona University, Flagstaff)

GYÖRKÖSY ALAJOS

Latin-magyar szótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989

Magyar-latin szótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989

HAHN ISTVÁN:

Naptári rendszerek és időszámítás Bp., Filum, 1998

HARMATTA JÁNOS:

A magyar honfoglalás írásos kútfői

HEGYI- KERTÉSZ-NÉMETH-SARKADY

Görög történelem, Bp., Osiris, 2002

HÉRODOTOSZ

A görög–perzsa háború. Gondolat, Budapest, 1967.

HESYCHIUS, MORITZ SCHMIDT

Hesychii Alexandrini lexicon. Jenae. (1867)

HETESI ZSOLT

Hogyan jött létre jelenlegi naptárunk?

Kimaradt-e bármennyi év az időszámítás során?

HINDMARCH, CARL (rendező)

Finding Jesus - Doubting Thomas (2017.)

ILLIG, HERIBERT

Kitalált középkor, Bp., Allprint, 2002

JAKAB ŐSEVANGÉLIUMA

Ladocsi Gáspár fordítása, in: Ókeresztény írók tára, Szent István Társulat Bp. 1988

Apokrif iratok - Csodás evangéliumok Szerk.: Adamik Tamás, Telosz Kiadó Bp. 1996

JOHNSON S. J.

Eclipses, past and future (1874)

JORDANES

Getica

KÁLTI MÁRK: 

Képes Krónika

KÁKOSI LÁSZLÓ-VARGA EDITH

Egy évezred a Nílus völgyében, Bp., Gondolat, 1970

KERTÉSZ ISTVÁN

Ókori napfogyatkozások

KÉZAI SIMON MESTER

MAGYAR KRÓNIKÁJA (Szabó Károly fordítása)

KIDGER, MARK

A betlehemi csillag (Gold Book Kft., 1999)

KISS CSABA

A kunhalmok védelme és megmentésük lehetőségei (Kisújszállás, DATE-MVFK, Szarvas 1998.)

KOMORÓCZY GÉZA (szerk.)

Kiáltó szó a pusztában - A holt-tengeri tekercsek (Osiris Kiadó, Budapest 1998)

KROSNEY, HERBERT

The Lost Gospel: The Quest for the Gospel of Judas Iscariot (2007)

LACZA TIHAMÉR

Az ókor emlékezete, Dunaszerdahely, Lilium Aurum, 2004

LAFFI, U.

Le iscrizioni relative all'introduzione... del nuovo calendario della provincia d'Asia, (1967)

LÁSZLÓ GYULA:

„Emlékezzünk a régiekről…” Budapest, 1979

Régészeti tanulmányok. Budapest,1997

A „kettős honfoglalás” (568-670-860), (Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1978)

Őseinkről Budapest, Gondolat, 1989

A honfoglalókról. Diószegi Vilmos emlékének. Budapest, 1973

Múltunkról utódainknak I.-II. Budapest, Püski Kiadó, 1999.

LIPTÁK PÁL

A magyarság etnogenezisének paleoantropológiája.

LOVÁSZY KÁROLY

A négy fekete ló (versrészlet)

LUFT ULRICH

Istenek szentek, démonok Egyiptomban. Kairosz Kiadó, 2003.

MACROBIUS, AMBROSIUS THEODOSIUS

Saturnalia

MAGYAR KATOLIKUS LEXIKON

MAGYAR TUDOMÁNY

2008./10. 1204. oldal

MAHLER EDE

Ókori Egyiptom, Bp., MTA kiadása, 1909

MARCELLINUS, AMMIANUS:

RÓMA TÖRTÉNETE, Európa Könyvkiadó - 1993 - Fordította: Szepesy Gyula,

MARTON VERONIKA:

A pártusok története (2008)

MIKSZÁTH KÁLMÁN

Beszélő köntös (részlet)

MOLNÁR MIHÁLY

A szén és az idő: radiokarbon kormeghatározás (Fizikai Szemle 2006/6.)

MOMMSEN, T. E.

Die Römische Chronologie bis auf Caesar (Berlin, 1859)

A MONGOLOK TITKOS TÖRTÉNETE (I. könyv, Ford: Ligeti Lajos)

NEWTON R. R.

Mediaval Chronicles and the Rotation of the Earth (1972)

NESZTOR KRÓNIKA vagy ELMÚLT IDŐK KRÓNIKÁJA

Óorosz őskrónika (orosz nyelven, im Werden Verlag, Moszkva-Augsburg 2003)

OVIDIUS P. NASO

Római naptár (Fasti), Bp., Helikon, 1986

PALLAS NAGYLEXIKON

PAP GÁBOR

A héj támadása a mag ellen. In: Kitalált Középkor, 2002

PECZ VILMOS (szerk.)

Ókori lexikon I–II. Budapest: Franklin Társulat, 1902–1904.

PECZE LÁSZLÓ

A „marha, marha” csatakiáltás

PLINIUS, CAIUS, SECUNDUS

Természettudományának 2. könyve Gábli Cecília fordításában

Természet históriája, Téka sorozat, Kriterion Könyvkiadó Bukarest, 1973.

PONORI THEWREWK AURÉL

Napfogyatkozások és a történelem

PRESTON, W. (ford.)

The Argonautics of Apollonius Rhodius.(1822)

PTOLEMAIOSZ

Geográfia

RADICS GÉZA

Eredetünk és Őshazánk, magánkiadás, 2006.

RAVENNATIS ANONYMI COSMOGRAPHIA

ROGERIUS PÜSPÖK

Carmen miserabile (Siralmas Ének)

SCHALK GYULA:

Idők–korok–naptárak, (1993.)

SEBESTYÉN LÁSZLÓ

Őstörténeti tanulmányok

Kézai Simon védelmében, Sebestyén László vitairata (Nap Kiadó, 1997)

SIMON RÓBERT és SIMONNÉ PESTHY MÓNIKA (szerk.)

Máni és a fény vallása - A manicheizmus forrásai (Corvina, Budapest, 2011)

STEPHENSON F. RICHARD

Historial eclipses and Earth’s rotation, Cambridge Press, 1997

STRABO (SZTRABÓN)

Geographica

SUIDAS-LEXIKON (SZUDA)(X. század)

SVINGOR ÉVA

A radiokarbon szerepe a régészetben (Természet Világa 2011. július)

SZABÓ ISTVÁN MIHÁLY

Őskőkori európai eredetű-e a magyar nép? História 2004/08.

SZÁSZ BÉLA

A hunok története, Bp.,  Szabad Tér, 1994

SZÉKELY ISTVÁN DR.

Krisztus születésének éve, és a keresztény időszámítás (Bp, 1922 SzIT)

SZENT BIBLIA

Károli Gáspár fordításában

Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (1990)

SZENTPÉTERY IMRE

Chronologia. A közép- és újkori időszámítás vázlata

SZOMBATHY GYULA – LÁSZLÓ GYULA

Magyarrá lett keleti népek, Bp., Panoráma, 1988

TABULA PEUTINGERIANA

TAMÁS APOSTOL CSELEKEDETEI (apokrif)

TEREBESS ÁZSIA LEXIKON

TERES ÁGOSTON

Biblia és asztronómia, Specola Vaticana 1994.

THIERRY AMADÉ

Attila történelme, Bp., Komár Gábor, 2001

TÓTFALUSI ISTVÁN

Magyar Etimológiai Nagyszótár 2002. Arcanum DVD Könyvtár 2.

TÓTH GYULA

A magyar krónikák és a kitalált középkor

TÓTH IMRE

Magyar őstörténet, Budapest, Fríg Kiadó, 2009.

 

Nem szokás forrásként megjelölni a WIKIPÉDIA-t, de névtelen szerkesztői rengeteget segítettek a forrásmunkák megtalálásában.

 


Számítástechnikai programok


 

A könyvben felhasznált csillagászati adatokat és képeket a következő számítástechnikai programok, illetve internetes oldalak segítségével készültek:

 

Napéjegyenlőségi adatok:

Seasons Release 1.0 napéjegyenlőség és napforduló számító program
Copyright (C) 2002- prof. Elisabetta Toffetti (Italy)

 

Napfogyatkozások adatai és képei:

EmapWin napfogyatkozás szimuláló program.  (1.21 verzió   2000.04.15)
Copyright (C) 2000  Shinobu Takesako
Email: takesako@mrj.biglobe.ne.jp
Honlap: http://www2c.biglobe.ne.jp/~takesako

 

Holdfázisok:

Moontool for Windows holdfázis szimuláló program. (2.0 verzió, March MIM)
Készítő: John Walker
Honlap: http://www.fourmilab.ch

 

A nap- holdfogyatkozások adatai a NASA oldalán megtalálhatóak.

Holdfogyatkozások: http://eclipse.gsfc.nasa.gov/lunar.html
Napfogyatkozások: http://eclipse.gsfc.nasa.gov/solar.html

 

A csillagászati szimulációk a Stellarium, asztronómiai program segítségével készültek.

Copyright © 2000-2008 Stellarium Developers
Honlap: http://stellarium.org/wiki/index.php/Main_Page

 


 

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

Az elmélet oldalai

Rendhagyó utószó

I. Időszámításunk kérdőjelei

II. A valódi időszámításunk

III. A valódi betlehemi csillag

IV. Misztikumok, összefüggések, elemzések, feloldások

V. A valódi Dionysius-i húsvéttábla

VI. A valódi Úr Jézus Krisztus

VII. Kérdések, válaszok, gondolatok


Az ókori csillagászat és a helyes kronológia

VIII. A nap- és holdfogyatkozásokról

IX. Mezopotámiai kultúrkör fogyatkozásai

X. A görög olimpiai éra fogyatkozásai

XI. Róma kultúrkörének fogyatkozásai

XII. Az arszakida időszámítás fogyatkozásai


Kiegészító anyagok

VALÓDI ŐSTÖRTÉNETÜNK: KIK VAGYUNK?

DIONYSIUS - EREDETI LATIN NYELVEN

ÖSSZEHASONLÍTÓ KRONOLÓGIA

MÁRCIUS 21 VAGY MÁRCIUS 25?

FORRÁSJEGYZÉK


Fórumok

Szerzői megjegyzések, hírek, újdonságok

Olvasói hozzászólások


Egyéb oldalak

Kérés az olvasóhoz

Statisztika

Társoldalak

Elérések

Regisztráció

Adatkezelési tájékoztató


 

 
STATISZTIKA
TÁRSOLDALAK
ELÉRÉSEK
REGISZTRÁCIÓ

Felhasználónév:

Jelszó:


 

Ma érvényes évszámok


Jelenlegi

:

2020

Etióp

:

2012

Kopt

:

1736

Iszlám

:

1441

Perzsa

:

1399

Zsidó

:

5780

Indiai

:

1942

Bizánci

:

7528

Örmény

:

1468


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Téves évszámok


Jézus születésétől számolt (i.e.7)

TévesHelyes

2027

1780

Arszakida éra

TévesHelyes

2267

2020

Szeleukida éra

TévesHelyes

2331

2084


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Civilizációk téves évszámai


Róma alapításától számolt évek

TévesHelyes

2773

2526

Egyiptomi Nabú-nászir-éra

TévesHelyes

2767

2520

A görög olimpiai éra

TévesHelyes

699 ol. 0 év

634 ol. 0 év


Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.

 

Fontosabb évszámok


Az újTörténelmi eseményekA régi
ÚR e. 516A görög időszámítás kezdeteBC 776
ÚR e. 252A marathoni csataBC 490
ÚR e. 242A thermopülai csataBC 480
ÚR e. 209A szalamiszi csataBC 449
ÚR e. 190A peloponnészoszi háborúBC 431
ÚR e. 75Nagy Sándor halálaBC 323
ÚR e. 65Szeleukida időszámításBC 312
ÚR/AD 1Arszakida időszámításBC 247
ÚR/AD 175Spartacus rabszolgafelkeléseBC 73
ÚR/AD 203Julius Caesar naptárreformjaBC 45
ÚR/AD 204Julius Caesar halálaBC 44
ÚR/AD 220Római császárkor kezdeteBC 27
ÚR/AD 239Augusztus népszámlálásaBC 08
ÚR/AD 247Mai időszámítás előtti 1. évBC 01
ÚR/AD 248Mai időszámítás szerinti 1. évAD 01
ÚR/AD 531Diocletianus császár ur.AD 284
ÚR/AD 572Niceai zsinatAD 325
ÚR/AD 622Hidzsra (Mohamed futása)ugyanaz
ÚR/AD 642Római Bir. kettészakadásaAD 395
ÚR/AD 700Attila halálaAD 453
ÚR/AD 723Az ókor végeAD 476
ÚR/AD 774Justinianus császár ur.AD 527
ÚR/AD 784Római időszám. megszűnéseAD 537
ÚR/AD 800Nagy Károly megkoronázásaugyanaz

 
 
A könyv címlapja

 

Unsoft.hu


Levél a webmesternek

 
  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  GONDOLGOK
  FORRÁSOK
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Elektro-Tec, Gyöngyös
  Ősmagyar nyelvek
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Gyöngyösi ENERGIA SC sakkegyesülete
  Meglátások
  Boricsev Oleg
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  A gyöngyösi Ringsted utca oldala
  Évelő növények, évelő virágok
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Szekeres Sándor: Egyszerű játékok a sakktáblán
  Szkíta Főnix
  The Scythian Phoenix
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken
 

Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, fájdalmas sebeket szakitva fel a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Megtalálta a valódi betlehemi csillagot, szó lesz a történelmi, a pártus Jézusról, a valós keresztrefeszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora. Talán nem is véltetlen, hogy most íródott meg a könyv - írja - ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek. Ezek alapjait érinti meg ez az írás, új szemléletet adva eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.